Gwarancja

 1. ECOPLASTOL Sp. z o.o. udziela gwarancji przydatności do stosowania na elementy instalacji Gruntowego Wymiennika Ciepła GeoHeat zwane dalej GWC GeoHeat na rzecz Odbiorcy oraz gwarancji na instalację na rzecz Użytkownika końcowego.
 2. Gwarancja przydatności do stosowania na elementy instalacji GWC GeoHeat udzielana jest Odbiorcy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje i montuje zakupione elementy GWC GeoHeat na rzecz Użytkownika końcowego.
 3. Gwarancja przydatności do stosowania na elementy GWC GeoHeat obejmuje przydatność rur, kształtek i pozostałych elementów instalacji do montażu GWC GeoHeat. Gwarancja ta obejmuje wyroby nienadające się do montażu, z wadami fabrycznymi lub niezgodne ze specyfikacją techniczną.
 4. Roszczenia z tytułu gwarancji przydatności do stosowania powinien zgłaszać Odbiorca.
 5. Gwarancja przydatności do stosowania udzielana jest tylko w momencie, gdy Odbiorca posiada dowody na przestrzeganie Warunków Magazynowania i Transportu określonych w punkcie 7 niniejszego dokumentu.
 6. ECOPLASTOL Sp. z o.o. udziela 10- letniej gwarancji przydatności do stosowania na elementy instalacji GWC GeoHeat z zastrzeżeniem pkt 7.
 7. Odbiorca w momencie transportu i magazynowania elementów GWC GeoHeat zobowiązany jest do:                                                                   a) Przechowywania elementów systemu GWC GeoHeat poziomo na płaskim i równym podłożu. Wysokość składowania i pakowania nie powinna przekraczać 1 metra.                                                                                                                                                                                                  b) Zabezpieczenia elementów systemu GWC GeoHeat przed niekorzystnym wpływem bezpośredniego działania promieniowania słonecznego oraz opadów atmosferycznych.                                                                                                                                                                        c) Zabezpieczenia elementów systemu GWC GeoHeat przed uszkodzeniem, silnym zanieczyszczeniem, oddziaływaniem ciepła, rozpuszczalników lub kontaktem z ogniem. Odległość od grzejników i przewodów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1 m.              d) W przypadku przewożenia kształtek, elementów systemu GWC GeoHeat luzem, powierzchnia ładunkowa pojazdów powinna być równa i pozbawiona ostrych lub wystających krawędzi. Przewożone kształtki powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Niedopuszczalne jest rzucanie ich i przesuwanie po podłożu.                                                                                         e) W przypadku transportu rur, w odcinkach prostych luzem lub na paletach, przewożenia ich w położeniu poziomym. Można układać mniejsze rury do wnętrza rur o większej średnicy (rura w rurze).                                                                                                                                 f) Stosowania zawieszenia pasowego do przenoszenia rur. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy ich zrzucać i przeciągać po podłożu lecz przenosić. Do przenoszenia można używać sznura. Przy przeładunku ręcznym rury należy wolno zsuwać na podłoże. Niedozwolone jest transportowanie wyrobów luzem, bez właściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 8. W przypadku stwierdzenia wady, Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby firmy potencjalnie wadliwego elementu wraz z dokumentem opisującym zaistniałą wadę.
 9. ECOPLASTOL Sp. z o.o. zobowiązuje się do przesłania pisemnej odpowiedzi na zgłoszona reklamację w ciągu 14 dni od dostarczenia potencjalnie wadliwego elementu.
 10. W przypadku potencjalnej wady kształtki elektrooporowej zgrzanej z rurą, do siedziby firmy należy wysłać w/w kształtkę wraz z wyciętym kawałkiem rury wystającej minimum 50 mm poza kształtkę.
 11. W przypadku reklamacji uznanej, w ramach gwarancji ECOPLASTOL Sp. z o.o. zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany wadliwego elementu instalacji GWC GeoHeat.
 12. ECOPLASTOL Sp. z o.o. udziela 30-letniej gwarancji na użytkowanie instalacji na rzecz Użytkownika końcowego z zastrzeżeniem wymienionym w pkt 13.
 13. Montażu elementów GWC GeoHeat mogą dokonywać tylko wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni Instalatorzy, którzy przeszli szkolenie w ECOPLASTOL Sp. z o.o. i otrzymali certyfikat upoważniający do montażu GWC GeoHeat.
 14. Użytkownik końcowy powinien zgłaszać roszczenia reklamacyjne bezpośrednio do Odbiorcy.
 15. Gwarancja nie obejmuje:                                                                                                                                                                                                        a) Wady instalacji wynikającej z nieprawidłowego montażu wykonanego przez Odbiorcę.                                                                                      b) Uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji i obsługi.                                                                                                    c) Mechanicznych uszkodzeń elementów instalacji i wynikającymi z tym awariami instalacji.

 1. ECOPLASTOL Sp. z o.o. udziela gwarancji na kształtki elektrooporowe, doczołowe i adaptery systemu GeoFittings zwane dalej kształtki GeoFittings na rzecz kupującego.
 2. Gwarancja na kształtki GeoFittings udzielana jest kupującemu, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaje lub montuje zakupione kształtki GeoFittings.
 3. Gwarancja ta obejmuje wyroby nienadające się do montażu, z wadami fabrycznymi, niezgodne ze specyfikacją techniczną lub wyroby, których proces zgrzewania przebiegł nieprawidłowo.
 4. Roszczenia z tytułu gwarancji powinien zgłaszać kupujący.
 5. Gwarancja udzielana jest tylko w momencie, gdy kupujący posiada dowody na przestrzeganie Warunków Magazynowania i Transportu określonych w punkcie 7 niniejszego dokumentu i przedstawi dokumenty potwierdzające fakt użycia do montażu przyrządów i urządzeń z aktualnymi świadectwami wzorcowania, kalibracji lub legalizacji.
 6. ECOPLASTOL Sp. z o.o. udziela 10- letniej gwarancji na kształtki GeoFittings z zastrzeżeniem pkt 7.
 7. Odbiorca w momencie transportu, magazynowania i montażu kształtek GeoFittings zobowiązany jest do:                                                       a) Przechowywania kształtek GeoFittings poziomo na płaskim i równym podłożu. Wysokość składowania i pakowania nie powinna przekraczać 1 metra.                                                                                                                                                                                                                   b) Zabezpieczenia kształtek GeoFittings przed niekorzystnym wpływem bezpośredniego działania promieniowania słonecznego oraz opadów atmosferycznych.                                                                                                                                                                                                         c) Zabezpieczenia kształtek GeoFittings przed uszkodzeniem, silnym zanieczyszczeniem, oddziaływaniem ciepła, rozpuszczalników lub kontaktem z ogniem. Odległość od grzejników i przewodów grzewczych nie powinna być mniejsza niż 1 m.                                                       d) W przypadku przewożenia kształtek GeoFittings luzem, powierzchnia ładunkowa pojazdów powinna być równa i pozbawiona ostrych lub wystających krawędzi. Przewożone kształtki powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Niedopuszczalne jest rzucanie ich i przesuwanie po podłożu.                                                                                                                                   e) Montaż Kształtek GeoFittings powinien przebiegać zgodnie z zasadami prawidłowej praktyki wykonawczej zapisanymi w „Instrukcji montażu kształtek GeoFittings”.
 8. W przypadku stwierdzenia wady, Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby firmy potencjalnie wadliwego elementu wraz z dokumentem opisującym zaistniałą wadę.
 9. ECOPLASTOL Sp. z o.o. zobowiązuje się do przesłania pisemnej odpowiedzi na zgłoszona reklamację w ciągu 14 dni od dostarczenia potencjalnie wadliwego elementu.
 10. W przypadku potencjalnej wady kształtki zgrzanej z rurą, do siedziby firmy należy wysłać w/w kształtkę wraz z wyciętym kawałkiem rury wystającej minimum 50 mm poza kształtkę.
 11. W przypadku reklamacji uznanej, w ramach gwarancji ECOPLASTOL Sp. z o.o. zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany wadliwej kształtki GeoFittings.
 12. Gwarancja nie obejmuje:                                                                                                                                                                                                       a) Wady instalacji wynikającej z nieprawidłowego montażu wykonanego przez firmę wykonawczą,                                                                     b) Uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji i obsługi.                                                                                                 c) Mechanicznych uszkodzeń elementów instalacji i wynikające z tego tytułu awarie instalacji.

Pobierz w pdf


ECOPLASTOL Sp. z o.o
ul. Szkolna 48a
42-512 Malinowice
Polska

tel.: 577 965 007

©Ecoplastol 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realziacja strony www Dąbrowa Górnicza